Wysoki kontrast

Kandydaci o specjalnych potrzebach

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:
  1. niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
  2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:
  1. słabowidzący,
  2. słabosłyszący,
  3. z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
  4. z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
  5. z chorobami przewlekłymi,
  6. z dysgrafią i dysortografią.
 2. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:
  1. wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
  2. korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,
  3. dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.
 1. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.
 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.
 1. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego
  z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:
Rodzaj dysfunkcji Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu
Egzamin pisemny Egzamin ustny
Zdający słabosłyszący
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
Zdający słabowidzący
 • dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)
 • wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • korzystanie z przyborów optycznych
 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy
 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
 • dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut
 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,
Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
Zdający z chorobami przewlekłymi
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby
 • możliwość korzystania z leków
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby
 • możliwość korzystania z leków
Zdający z dysgrafią i dysortografią
 • zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej